Құрметті студенттер!

2020  жылдың 09 қаңтарына дейін босаған мемлекеттік білім гранттарына конкурсқа қатысу үшін өтініш қабылдау жалғастыруда. Студенттердің өтініштерін тиісті деканаттар қабылдап жатыр.

Білім бағдарламасының /мамандықтың коды және атауы

Код и наименование образовательной программы/специальности

Курс

Босаған білім гранттарының саны

Количество вакантных грантов

(08.01.2020 г.)

1

5В012000 –Кәсіптік оқыту

5В012000 – Профессиональное обучение

41
2         5B070100 – Биотехнология 21
3         

5В072400 – Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша)

5В072400 – Технологические машины и оборудование (по отраслям)

22
33
4         

5В072600 – Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы

5В072600 – Технология и конструирование изделий легкой промышленности

25
33
46
5         

5В072700 – Азық-түлік өнімдерінің технологиясы

5В072700 – Технология продовольственных продуктов

2 г.о1
21
6         

5В072800 – Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (сала бойынша)

5В072800 – Технология перерабатывающих производств (по отраслям)

41
7         

5В073300 – Тоқыма материалдарының технологиясы  және жобалануы

5В073300 – Технология и проектирование текстильных материалов

31
8         

6B07103 – Автоматтандыру және басқару

6B07103 – Автоматизация и управление

11
9         

6B07204 – Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы

6B07204 – Технология и конструирование изделий легкой промышленности

12
10     

6B08201 – Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

6B08201 – Технология производства продуктов животноводства

12
11     

6В07201- Азық-түлік өнімдерінің технологиясы

6В07201 – Технология продовольственных продуктов

11
12     

6В07202 – Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (сала бойынша)

6В07202 – Технология перерабатывающих производств (по отраслям)

13
13     

6B06101 – Ақпараттық жүйелер 

6В06101 – Информационные системы

11

БАРЛЫҒЫ:

ВСЕГО:

35

2020  жылдың 09 қаңтарына дейін босаған мемлекеттік білім гранттарына конкурсқа қатысу үшін өтініш қабылдауды басталғанын хабарлаймыз. Студенттердің өтініштерін тиісті деканаттар қабылдайды.

Білім бағдарламасының /мамандықтың коды және атауыКурс

Босаған білім гранттарының саны


(12.12.2019
г.)

 5В012000 –Кәсіптік оқыту41
2.      5B070100 – Биотехнология 21
3.      5В072400 – Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша)22
33
4.      5В072600 – Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы22
31
42
5.      5В072700 – Азық-түлік өнімдерінің технологиясы2 г.о1
21
6.      5В072800 – Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (сала бойынша)41
7.      5В073300 – Тоқыма материалдарының технологиясы  және жобалануы31
8.      6B07103 – Автоматтандыру және басқару11
9.      6B07204 – Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы12
10.   6B08201 – Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы11
11.   6В07201- Азық-түлік өнімдерінің технологиясы11
12.   6В07202 – Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (сала бойынша)12
13.   6B06101 – Ақпараттық жүйелер 11
БАРЛЫҒЫ:22

2019 жылдың ақпан айынан бастап тамыз айына дейін оқу барысында түскен бос білім гранттарын алу конкурсына қатысуға өтінімдер қабылдануда. Өтінімдерді тиісті декандар қабылдайды. 

№ Мамандықтың / курстың коды және атауы / шығарылған білім беру гранттарының саны

5В070100-Биотехнология – 2 жыл – 5 г. гранттар;
5B070200-Автоматтандыру және басқару – 3 жыл -1 жыл грант;
5B072400-Технологиялық машиналар және жабдықтар (салалар бойынша) – 2 – жыл – 4 жылға грант;
5В072400-Технологиялық машиналар және жабдықтар (салалар бойынша) – 2 Г. О. – 1 г. грант;
5B072400-Технологиялық машиналар және жабдықтар (салалар бойынша) – 3-ші жыл – 4 – ші жыл грант;
5B072400-Технологиялық машиналар және жабдықтар (салалар бойынша) – 4 – ші жыл – 3 – ші жыл грант;
5В072600-Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және дизайны – 2 – ші жыл – 7 грант;
5В072600-Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және дизайны – 3 курс – 4 г. грант;
5В072600-Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және дизайны-3 Г. О. – 1 г. грант;
5В072600-Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және дизайны – 4 курс – 4 г. грант;
5В072700-Тамақ өнімдерінің технологиясы – 2 жыл – 4 жыл грант;
5В072700-Тамақ өнімдерінің технологиясы – 2, о – 3 г. грант;
5B072700-Тамақ технологиясы – 4 – жыл – 1 жыл грант;
5В072800-Өңдеу өндірістерінің технологиясы (салалар бойынша) – 2-ші жыл – 4 г. грант;
5В072800-Өңдеу өндірістерінің технологиясы (салалар бойынша) – 2 Г. О. – 1 г. грант;
5В072800-Өңдеу өндірістерінің технологиясы (салалар бойынша) – 3 – жыл – 1 грант;
5В072800-Өңдеу өндірістерінің технологиясы (салалары бойынша) – 4 курс – 1 грант;
5B073200-Стандарттау және сертификаттау – 2 G. O. – 1 G. grant;
5B073200-Стандарттау және сертификаттау – 4-жыл – 1 жыл грант;
5B073300-Тоқыма материалдарының технологиясы және дизайны – 4 жыл -1 жыл грант;
5В080200-Мал өнімдерін өндіру технологиясы – 3 КУРС – 1 г грант;
5B091200-Мейрамхана және қонақ үй бизнесі – 2 Ж.О. – 2 ж. грант.

Жалпы саны – 55

Бөлінген мемлекеттік білім гранттарына өтінімдер 2019 жылдың 05 шілдесіне дейін қабылданатыны туралы хабарлаймыз. Бос орындарға өтінімдерді қабылдау деканмен жүзеге асырылады.

№ Мамандықтың коды және атауы Курс шығарылған білім беру гранттарының саны 

Мамандықтың коды және атауыКурсШығарылған білім беру гранттарының саны  
15B070100-Биотехнология24 
25B070200-Автоматтандыру және басқару31 
35B072400-Технологиялық машиналар және жабдықтар (салалар бойынша)24 
   2 г.о1
 33
 41
45В073300-Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалау41 
55B072600-Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және дизайны27 
   35
 3 г.о1
 43
65В072700 – Азық-түлік өнімдерінің технологиясы24 
   2 г.о2
75B072800-Өңдеу технологиясы (салалар бойынша)24 
   2 г.о1
 31
85B080200-Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы31 
955B091200-Мейрамхана және қонақ үй бизнес2 г.о2